O nás

Krajské vojenské velitelství Praha

Krajské vojenské velitelství Praha (dále jen KVV Praha) bylo zřízeno 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Praha je území Středočeského kraje se sídlem v Praze. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Nadřízeným orgánem KVV Praha je Sekce rozvoje a plánování schopností MO ČR Praha.

Teritorium působnosti KVV Praha

Administrativně se Středočeský kraj člení na 26 územně samosprávných celků - obce s rozšířenou působností. Ve Středočeském kraji je 55 obcí s pověřeným obecním úřadem, z územního hlediska je Středočeský kraj dělen na 12 okresů.

 

 

Nahoru