Úvodní stránka > Povinné informace

Povinné informace

(zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb.)

Krajské vojenské velitelství Praha je zřízeno dnem 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování.

Adresa organizace:

U Sluncové 395/4
Praha 8 Karlín

186 00

Telefonické spojení: 973 206 174 (sekretariát ředitele)

Fax: 973 206 160

E-mail: kvv.praha@army.cz

             ředitel - roman.tkacik@army.cz     

Informace o datové schránce:

 • ID schránky: itvaemi
 • Typ schránky: Orgán veřejné moci
 • Jméno: Krajské vojenské velitelství Praha
 • IČ: 60162694

Způsob a místo pro získání informací:

 • Písemná žádost zaslaná poštou na výše uvedenou adresu Krajského vojenského velitelství Praha.
 • Písemná žádost podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Praha.
 • Žádost zaslaná elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu Krajského vojenského velitelství Praha.
  (Žádost musí obsahovat adresu pobytu žadatele pro zaslání písemné odpovědi a případné vyúčtování úhrady za poskytnuté informace.)

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Praha o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování sil Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Praha do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Praha může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Praha pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Lhůta a způsob podání:

Volnou formou s uvedením důvodu podání opravného prostředku. Podání je možné učinit rovněž prostřednictvím Krajského vojenského velitelství, které zabezpečí jeho neodkladné doručení na nadřízený velitelský stupeň k dalšímu řízení.

Postup Krajského vojenského velitelství Praha při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů.

 • Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných skutečností nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).
 • Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);
 • Základní řád ozbrojených sil České republiky (Zákl-1),
 • Působnost a organizační struktura KVV (Org-2-1).

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 • fotokopie 1 strany dokumentu formátu A4 - 2,- Kč
 • informace poskytnuté na elektronických nosičích (FD, CD) - podle nákupní maloobchodní ceny poskytnutého nosiče
 • vlastní písemná odpověď – bezplatně

Nahoru