Úvodní stránka > Poskytování informací

Poskytování informací

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.
 • 2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj.
  Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je od 1. září 2013 sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Praha - Středočeský kraj může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Praha - Středočeský kraj pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství Praha - Středočeský kraj jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;
 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů;
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Úhrady za poskytování informací:

Soubory ke stažení sazebnik2018k106-1999sb.docx

Nahoru